Vodovod


Vodovod bude zabezpečený napojením na terajši verejný rozvod PVC160, vedený z vodojemu Budimír, ktorý je v správe a distribúciu zabezpečuje VVS Košice.
Súčasťou hlavného rozvodu je aj rozmiestnenie požiarnych hydrantov.

Hlavný areálový rozvod vody bude prevedený z rúr PE110.

Prípojky k jednotlivým domom budú realizované z potrubia PE32;PN10. Za oplotením každej parcely bude na náklady budúceho majiteľa pozemku, stavebníka vsadená typová vodomerná šachta WŠ1-45 1200/900/1800 z vodostavebného betónu, resp. z tvrdeného plastu. Vo vodomernej šachte navrhujeme osadiť vodomer MN QN 2,5 XN a príslušné armatúry. Za vodomernou šachtou bude prípojka vedená na náklady stavebníka ku rodinnému domu už podľa individuálneho projektu stavby.

Potrubie bude uložené na pieskovom lôžku s pieskovým obsypom so zhutnením na 99% PS, zásyp bude prevedený so zhutnením 99% PS štrkodrvou fr.0,63-63mm, resp. vhodnou zeminou.