Plyn

Základné údaje:


Novonavrhovaný zásobovací plynovod bude napojený na existujúci obecný plynovod DN80. Plynovod bude prevedený z rúr PE100;SDR11;D90. Trasa plynovodu bude vedená v trávniku , resp. chodníku.

Pre jednotlivé rodinné domy sa uvažuje s výpočtovým odberom:

Max. príkon plynu : Q = 2,32 + 0,6 = 2,92 m3/hod

Napojenie jednotlivých parciel bude prevedené osadením prípojkovej navrtávacej armatúry s ventilom DAV(kit) 90/32. Za napojením bude vedený STL plynovod do typovej skrine MaRz typ AJ Gas W 400 U, ktorá bude osadená v oplotení a v nej bude osadený hlavný uzáver plynu-HUP, regulátor tlaku plynu RTP10-CZ a samotný plynomer.

Samotnú domovú prípojku si rieši stavebník v rámci stavby rodinného domu na vlastné náklady.