Splašková a dažďová kanalizácia


Odvod splaškových vôd je riešený novonavrhovanou splaškovou kanalizáciou zvedenou do obecnej kanalizácie.

Zberná kanalizácia bude prevedená z rúr rebrovaných kanalizačných, vyrábaných z polypropylénu (PP), pevnostná trieda SN 8 kN/m2. Na trase budú osadené typové kanalizačné šachty Š1-Š8 z rebrovaného PP typ-Maincor D500 , pre zaťaženie triedy D (40t).

Kanalizačné prípojky z jednotlivých rodinných domov budú prevedené z rúr rebrovaných kanalizačných DN150 napojené cez typové šachty umiestnené na pozemku jednotlivých RD do zbernej kanalizácie.

Dažďové vody zo striech jednotlivých domov budú riešené individuálne stavebníkom buď do vsakovacích jímok, alebo do zberných nádrží pre ďalšie využitie pri závlažovaní záhrad. Riešenie je na jednotlivých investoroch rodinných domov.