Elektrická sieť


Areál IBV bude napojený na novonavrhovanú trafostanicu, ktorá pokryje požiadavky na odber. Riešenie prípojok umožňuje napojenie jednotlivých rodinných domov až do výkonu 30KW,ktorý pokryje bežné nároky na odber, ale aj nadštandard, t.j. klimatizáciu domov, tepelné čerpadlo a pod.

Od trafostanice bude riešený slučkovaný NN rozvod prevedený káblom do 2x AYKY-J 3x240+120mm2 uloženým v zemi na dve strany. Dvojité káblové vedenie bude ukončované v plastových rozpojovacích istiacich skriniach Hasma do SR6 tak, že tieto skrine budú vyzbrojené štyrmi sadami poistiek do 400A pre slučkovanie napájacích káblov a štyrmi sadami poistiek do 50A pre napájanie rozvádzačov RE. Jeden rozvádzač RE bude osadený vedľa skrine SR a druhý bude osadený na druhej strane komunikácie. Z každej skrine SR bude možné napojiť štyri rodinné domy. V každom rozvádzači RE budú môcť byť umiestnené dva ističe do 25A a dva elektromery, ktoré budú majetkom VSD a.s. Umiestnenie rozvádzačov bude na hranici pozemkov tak, aby bolo možné napojiť budúce rodinné domy.

Vonkajšie osvetlenie


Celý priestor novej IBV bude osvetlený verejným osvetlením, klasickými parkovými svietidlami rozmiestnenými podľa normy, aby zabezpečovali osvetlenie celého komunikačného priestoru aj so zámerom zabezpečenia bezpečnosti celej lokality.

Slaboprúdové rozvody


Uvažuje sa s napojením celej lokality na optický kábel, ktorý zabezpečí pripojenie jednotlivých rodinných domov na telekomunikačnú sieť, internet a digitálny TV-signál..