Cestné komunikácie


Areál IBV Budimír je napojený dvomi stykovými križovatkami na príjazdovú komunikáciu, ktorá je predĺžením jestvujúcej miestnej komunikácie ul. Parádna Budimír.

Komunikačný okruh v samotnej IBV bude vytvorený z komunikácii funkčnej triedy C3, kategórie MO 7,0/30. Šírka jedného jazdného pruhu je 3,0m. Pozdĺž komunikácie je z jednej strany situovaný chodník šírky 2,0 m a z druhej zelený pás 2,0 m na uloženie médií.

Priečny sklon komunikácie bude jednostranný – do 2%. Odvodnenie komunikácií je riešené do sústavy uličných vpustov, zvedených následne do dažďovej kanalizácie.

Komunikačné plochy sú pri styku s terénom ohraničené stojatým cestným obrubníkom SB 250/150 mm, uložených nastojato s prevýšením +10 cm. Prechod na chodník je riešený tým istým obrubníkom SB 250/150 mm, uloženým naležato s prevýšením +3 cm. Takisto budú znížené a otočené aj obrubníky v mieste výhľadového napojenia parcely na komunikácie na strane zeleného pásu. Chodníky budú ohraničené obrubníkmi SB 200/50 mm bez prevýšenia. Obrubníky sú uložené v betónovom lôžku (betón B15), minimálnej hrúbky 150 mm. Príjazdovú plochu pripojenia jednotlivých parciel si zabezpečia jednotlivý stavebníci.

Povrchy komunikácií budú asfaltobetónové, povrchy chodníkov betónová dlažba ukladaná do pieskového lôžka.