Aktuality* Takto sa nám rozrastá lokalita IBV - "Pod lesom" v Budimíri.
*
Výstavba druhej a tretej stavby vzorového domu - bungalovu v lokalite IBV - "Pod lesom" v Budimíri.


          *
Výstavba prvej hrubej stavby vzorového domu - bungalovu v lokalite IBV - "Pod lesom" v Budimíri.
*
Výstavba rodinných domov v lokalite IBV - "Pod lesom" v Budimíri.
* Dňa 10.10.2011 bolo vydané rozhodnutie č. 935/11-Bu/Se, ktoré povoľuje užívanie stavby:
    SO 13 - Vonkajšie osvetlenie

* Dňa 17.08.2011 bolo vydané rozhodnutie č. 2011/01569, ktoré povoľuje užívanie vodnej stavby:
    SO 02 - Rozšírenie verejného vodovodu
    SO 04 - Prípojky vodovodu
    SO 17 - AT stanica

*
V mesiaci jún 2011 bol ukončený SO 13 - Vonkajšie osvetlenie.
*
V mesiaci jún 2011 bolo začaté osadzovanie obrubníkov na miestnej komunikácii.
*
9.- 10.5.2011 bola natiahnutá na miestnej komunikácii 1. vrstva asfaltového koberca.
* Dňa 20.04.2011 bolo vydané rozhodnutie č. 245/11-Bu/Se, ktoré povoľuje užívanie týkajúce sa líniovej stavby:
    SO 10 - prípojka VN
    SO 11 - trafostanica
    SO 12 - rozvody NN

*
Koncom apríla 2011 sa na miestnej komunikácii vykonalo uloženie cementovej stabilizácie.
*
Začiatkom apríla 2011 sa vykonalo uloženie štrkodrvy na miestnej komunikácii.
*
V mesiaci marec 2011 sa začali práce na prístupovej miestnej komunikácii, ktoré sú realizované firmou    SPOJSTAV spol. s r.o.
* Dňa 30.12.2010 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie č. 828/10-Bu/Se, ktoré povoľuje užívanie týkajúce sa     líniovej stavby:
    SO 07 - rozšírenie plynovodu
    SO 08 - prípojky STL plynovodu

*
V mesiaci november 2010 bola podpísaná Zmluva o dielo s firmou SPOJSTAV, spol. s r.o., Napájadlá č. 9, Košice    o výstavbe ciest, t.j. stavebných objektov:.
    SO 15 - Miestna komunikácia MK2
    SO 16 - Miestna komunikácia MK3

*
V mesiacoch december 2010 - január 2011 budú prebiehať "kolaudačné konania".

*
V mesiaci november 2010 boli ukončené práce na inžinierskych sieťach.
   Ukončené boli tieto stavebné objekty:
    SO 02 - Rozšírenie verejného vodovodu
    SO 04 - Prípojky vodovodu
    SO 17 - AT stanica

    SO 07 - Rozšírenie verejného plynovodu
    SO 08 - Prípojky plynovodu

    SO 10 - Prípojka VN
    SO 11 - Trafostanica
    SO 12 - Rozvody NN v IBV

*
V mesiaci október 2010 sa zrealizovala monolitická ATS - stanica s GRUNDFOS technológiou.
*
V mesiaci jún - október 2010 sa realizoval plynovod a plynovodné prípojky.
*
V mesiaci október 2010 sa vykonali čiastočné terénne úpravy.
*
V mesiaci august - november 2010 prebiehajú práce na realizácii NN rozvodov, pracovníkmi VSD, a.s..
*
V mesiaci jún - október 2010 sa realizovali práce na vonkajšom osvetlení, t.j. uloženie káblových rozvodov.
*
V mesiaci jún - október 2010 prebiehajú práce na realizácii vodovodu a vodovodných prípojok.
*
Dňa 10.09.2010 sa realizovalo napojenie trafostanice ( VN ) Východoslovenskou distribučnou, a.s.*
Dňa 07.07.2010 bola osadená trafostanica Východoslovenskou distribučnou, a.s.* V mesiaci máj bolo ukončené výberové konanie dodávateľa na stavebné objekty:
    SO 02 - rozšírenie verejného vodovodu
    SO 04 - prípojky vodovodu
    SO 17 - At stanica
    SO 07 - rozšírenie STL plynovodu
    SO 08 - prípojky STL plynovodu
   Dodávateľom stavby je PLYNMONT Humenné, s.r.o. Od 3. júna sa začína pracovať na inžinierskych sieťach podľa    možnosti a stavu počasia.

*
Dňa 6.4.2010 začali prípravné zemné práce a deponácia ornice na budúcej prístupovej a areálovej ceste v IBV -    "Pod lesom".
* Dňa 4.3.2010 bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia Košice-okolie stavebné povolenie č.    2010/00139 na uskutočnenie vodnej stavby:
    SO 02 - Rozšírenie verejného vodovodu
    SO 04 - Prípojky vodovodu
    SO 17 - AT stanica

* Dňa 18.02.2010 bola podpísaná "Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2009    /604", ktorá rieši pripojenie do distribučnej sústavy na strane VN a osadenie kioskovej trafostanice pre IBV    Pod lesom v Budimíri. Investorom stavby je Východoslovenská distribučná, a.s.

* Dňa 18.02.2010 bola podpísaná "Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2010    /049", ktorá rieši pripojenie 44 prípojok do distribučnej sústavy na strane NN pre IBV Pod lesom v Budimíri.    Investorom stavby je Východoslovenská distribučná, a.s.

* Dňa 11.2.2010 bol vydaný súhlas od obce Budimír č.j. 08/2010 na    uskutočnenie drobnej stavby:
    SO 21 – NN prípojka ku "AT stanici IBV Pod lesom"

* Dňa 11.1.2010 bolo vydané stavebné povolenie č. 825/09-Bu/Se na tieto líniové stavby:
    SO 15 – miestna komunikácia MK2
    SO 16 – miestna komunikácia MK3

* Dňa 17.12.2009 bolo vydané stavebné povolenie č. 756/09-Bu/Se na tieto stavebné objekty:
    SO 10 - prípojka VN
    SO 11 - trafostanica
    SO 12 - rozvody NN v IBV

* Dňa 16.12.2009 bolo vydané stavebným úradom stavebné povolenie č. 720/09-Bu/Se týkajúce sa výstavby     inžinierskych sietí:
    SO 07 - rozšírenie plynovodu
    SO 08 - prípojky STL plynovodu

- stavebné povolenie č. 757/09-Bu/Se týkajúce sa:
    SO 13 - vonkajšie osvetlenie
    SO 20 - príprava pre rozvod slaboprúdov

* V mesiaci máj 2009 sme zadali firme Stavoprojekt s.r.o. Prešov spracovanie realizačných projektov IBV - Pod    lesom. Ich finálnu podobu očakávame v mesiacoch júl - august 2009. Následne nato budeme žiadať o stavebné    povolenia na všetky stavebné objekty.


* Dňa 22.04.2009 bol vykonaný ústavom SAV archeologický prieskum lokality IBV - Pod lesom. Výskum sa    zrealizoval formou zisťovacích sond. Všetky boli situované v trase budúcej prístupovej aj okružnej    komunikácie v priestore budúceho obytného areálu. Výsledok prieskumu je negativný.

* Dňa 10.03.2009 bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum lokality IBV - Pod lesom. Na požiadanie    stavebníkov bude "Správa inžiniersko-geologického prieskumu" poskytnutá všetkým, ktorí o ňu budú mať    záujem.
   Je to naša služba, ktorá veľmi pomôže Vášmu projektantovi resp. statikovi pri navrhovaní zakladania základov.


Aktuality sa priebežne dopĺňajú.